X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy
tel.: (+48) (32) 227 98 26

 

Choroby układu krążenia, w szczególności wywołane procesem miażdżycowym pozostają wciąż główną przyczyną zgonów i inwalidztwa w Polsce. Leczenie zawału serca czy przewlekłej choroby wieńcowej stało się dziś domeną wysokiej klasy specjalistów i ośrodków wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zostały założone w 2001 roku przez wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych z ideą rozpowszechniania najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie sieci nowoczesnych oddziałów kardiologicznych i angiologicznych.

Wszelkie warunki, niezbędne dla zapewnienia pacjentom skutecznego i bezpiecznego leczenia spełnia X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji, Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach, zajmujący się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorych z zaburzeniami rytmu serca. Wykonywane są implantacje stymulatorów serca, automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących pracę serca.
Zabiegi elektrofizjologiczne pozwalają zidentyfikować i leczyć interwencyjnie chorych z groźnymi arytmiami.

Podobnie jak w innych Oddziałach PAKS, oddział w Tychach, prowadzi inwazyjną diagnostykę i leczenie choroby niedokrwiennej serca przy pomocy koronarografii i angioplastyki z implantacja stentów dowieńcowych, a także zabiegowe leczenie zwężeń naczyń obwodowych - szyjnych, nerkowych i w kończynach dolnych.

Elektrostymulacje serca to dziedzina kardiologii, która dzięki intensywnym pracom badawczym i wielkiemu postępowi technicznemu zaowocowała powstaniem wyrafinowanych rozwiązań. Automatyczne implantowane kardiowertery-defibrylatory stanowią kamień milowy w leczeniu chorych zagrożonych nagłym zgonem sercowym z powodu częstoskurczu komorowego i migotania komór. Posiadając również wszystkie funkcje rozrusznika serca mogą także wykryć te najczęściej śmiertelne arytmie i skutecznie je przerwać serią szybkich impulsów elektrycznych lub pojedynczym wysokoenergetycznym impulsem. Niestety w Polsce liczba chorych zagrożonych nagłym zgonem rośnie bardzo szybko a pod względem ilości wszczepionych defibrylatorów w populacji, nasz kraj jest na odległym miejscu w Europie. Znaczne zwiększenie liczby implantacji jest naglącą potrzebą, a każde tego typu urządzenie może wielokrotnie bezpośrednio uratować życie chorego. Tego rodzaju leczenia nie da się niczym zastąpić, farmakoterapia jest tu mało skuteczna.

Terapia resynchronizująca pracę komór serca to zaawansowany technologicznie rodzaj elektrostymulacji, który przywracając właściwą sekwencję skurczu prowadzi do poprawy efektywności działania mięśnia sercowego w zaawansowanych stadiach jego niewydolności. Jest to nowatorski sposób leczenia, przynoszący efekty w postaci poprawy komfortu i przedłużenia życia najciężej chorych pacjentów, gdy możliwości leczenia farmakologicznego zostały już wyczerpane. Najnowsze urządzenia posiadają też zintegrowany w jednej obudowie defibrylator, służąc chorym również w razie pojawienia się częstych w tym stadium choroby incydentów migotania komór i częstoskurczu komorowego.
Ta najbardziej skomplikowana technologia stawia najwyższe wymagania zespołowi wykonującemu zabiegi i programującemu urządzenia. Obligatoryjna jest tu dokładna ocena funkcji serca przy pomocy ultrasonografii, która pomaga optymalizować parametry impulsów dostarczanych do chorego serca. Cena tych urządzeń, choć obecnie jeszcze bardzo wysoka, nie może stanowić bariery dla ich szerokiego rozpowszechnienia, gdyż korzyści dla pacjentów nie są możliwe do uzyskania innym sposobem.

Celem badań elektrofizjologicznych jest diagnostyka i leczenie tak powszechnych arytmii jak migotanie i trzepotanie przedsionków, zespoły preekscytacji oraz arytmie komorowe. Poprzez doprowadzenie prądu elektrycznego w rejony powstawania wspomnianych arytmii czy dodatkowych dróg przewodzenia w sercu można osiągnąć całkowite i trwałe wyleczenie pacjentów, co nie jest możliwe przy pomocy leków. Początkowo wysoki koszt procedury jest równoważony poprzez oszczędzenie pacjentowi wielu lat kosztownej farmakoterapii, niepozbawionej przy tym skutków ubocznych. Również i w przypadku tego sposobu leczenia kluczowe znaczenie ma wyposażenie pracowni elektrofizjologicznej.

W czasie swego istnienia PAKS stały się poważnym podmiotem medycznym, leczącym schorzenia sercowo-naczyniowe. Siłą PAKS pozostają wysokiej klasy specjaliści zarówno pracujący na stałe w lokalnych oddziałach, jak i wizytujący ośrodki lekarze z Polski i zagranicy.
We wszystkich ośrodkach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca działalność merytoryczną nadzoruje Doc. dr hab. n. med. Paweł Buszman, a konsultacje kardiochirurgiczne odbywają się pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Bochenka.

Choć American Heart of Poland posiada status placówki niepublicznej, świadczone usługi realizowane są w ramach kontraktów objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, z także na zasadzie prywatnej odpłatności.
Po wielu latach aktywnej działalności PAKS stały się znanymi i cenionymi oddziałami klinicznymi w Polsce. Potencjał spółki zasługuje na celową, zorganizowaną i cykliczną promocję w kraju i poza jego granicami. Wykorzystując potencjał, atuty oraz gwarancję przyjęcia pacjentów z Europy i Stanów Zjednoczonych, uruchomiono promocję poza granicami Polski, dotyczącą możliwości leczenia w American Heart of Poland.

Oferowane świadczenia medyczne obejmują:

  • Inwazyjną diagnostykę i leczenie choroby niedokrwiennej serca: koronarografię i angioplastykę tętnic wieńcowych, implantację stentów, diagnostykę wad serca.
  • Diagnostykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie arytmii, ablacja migotania i trzepotania przedsionków, ognisk arytmii komorowej oraz dodatkowych dróg przewodzenia w sercu.
  • Implantację stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca ( CRT, CRT-D ) oraz ich wymianę.
  • Kardiologiczną Poradnię Konsultacyjną, Poradnię Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Defibrylatorów.