Kardiologia

Choroby układu krążenia, w szczególności te wywołane procesem miażdżycowym, pozostają wciąż     jedną z głównych przyczyn zgonów pacjentów w Polsce i na świecie. Ich diagnostyka, leczenie i rehabilitacja są dziś w centrum uwagi kardiologów.

Lata osiemdziesiąte zapoczątkowały „pracę u podstaw” całego środowiska polskich kardiologów interwencyjnych, szkolonych w renomowanych ośrodkach w USA i Europie Zachodniej. Ich duża aktywność pozwoliła na zwiększenie liczby nowoczesnych zabiegów i poszerzenie ich spektrum. Zaowocowało to bardzo dynamicznym rozwojem kardiologii inwazyjnej, poprawą dostępności do wysokospecjalistycznych procedur w społeczeństwie i przyczyniło się do zahamowania wzrostu umieralności na choroby układu krążenia w Polsce.

Polska kardiologia, reprezentowana przez uznane autorytety, od ponad 15 lat uczestniczy w planowaniu i prowadzeniu badań naukowych razem z renomowanymi ośrodkami w USA i Europie Zachodniej. Dzięki udziałowi w tych badaniach, ośrodki w Polsce uzyskują dostęp do nowoczesnych technik medycznych, pacjenci natomiast do nowych procedur medycznych, takich jak np. badania nad zastosowaniem komórek macierzystych do regeneracji uszkodzonego serca i wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych metod stentowania pnia lewej tętnicy wieńcowej. Leczenie interwencyjne zawału serca w Polsce stało się wzorem do naśladowania dla lekarzy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Podmiotem aktywnie uczestniczącym od kilkunastu lat w procesie rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii jest Grupa American Heart of Poland, która w ramach swojego Centrum Badawczo-Rozwojowego testuje, a następnie wprowadza do praktyki klinicznej nowe technologie.

Zabiegi wykonywane na co dzień w ośrodkach Grupy AHP, dorównują tym, jakie przeprowadza się w najlepszych ośrodkach w Europie i USA. Jednocześnie technika i organizacja zabiegów, a także przyjęte schematy leczenia są bardzo nowatorskie, często niedostępne w innych placówkach tego typu na terenie kraju. Przykładem jest choćby wykonywanie zabiegów planowych na bazie jednodniowej hospitalizacji oraz kompleksowe leczenie miażdżycy wszystkich naczyń.

Świadczenia medyczne z zakresu kardiologii:

  • interwencyjne leczenie zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej),
  • koronarografia selektywna z analizą cyfrową obrazu,
  • diagnostyka naczyń wieńcowych przy użyciu IVUS, FFR, OCT,
  • zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów metalowych i uwalniających leki antymitotyczne (DES) oraz rusztowań biodegradowalnych (BVS) w chorobie jedno- i wielonaczyniowej,
  • zabiegi walwuloplastyki mitralnej i aortalnej,
  • zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej,
  • implantacje stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT, CRT-D) oraz ich wymianę,
  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie arytmii, ablacja migotania i trzepotania przedsionków, ognisk arytmii komorowej oraz dodatkowych dróg przewodzenia w sercu.