Marek Cisowski
Dr hab. n. med.

PAKSOrdynator I Oddziału Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej. Posiada specjalizacje drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej i kardiochirurgii.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. (dzisiejszy Śląski Uniwersytet Medyczny). Dyplom doktora nauk medycznych obronił z wyróżnieniem w 1996 roku a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie kardiochirurgii w 2004 roku, po tym jak z sukcesem obronił pracę habilitacyjną poświęconą miniinwazyjnemu pomostowaniu gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem techniki wideoskopowej.

Swoje umiejętności zawodowe doskonalił początkowo w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz w Oddziale Chirurgii Naczyń w Szpitalu Św. Barbary w Sosnowcu. Od 1991 do 2012 roku był stałe związany z I Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii ŚUM w Katowicach, gdzie pod kierunkiem prof. Andrzeja Bochenka specjalizował się w zakresie kardiochirurgii oraz prowadził działalność naukową. W tym czasie odbył także staże w renomowanych klinikach w Oxford Radcliffe Hospital (Wielka Brytania 1996), Utrecht University (Holandia 1997), European Surgical Institute (Hamburg 1998), Mount Sinai Medical Center (USA 1996, 2000), Rouen University (Francja 2008).

Od grudnia 2011 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku - Białej.

Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej wad nabytych serca i tętniaków aorty. Przeprowadził wiele innowacyjnych małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych z wykorzystaniem technik endowizyjnych oraz robotów. Wśród jego najważniejszych osiągnięć naukowych i klinicznych wymienić można współudział w opracowaniu i wprowadzeniu do praktyki klinicznej standardów postępowania oraz zaleceń do stosowania kardioplegii z krwią u chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca, prace badawcze nad egzogenną fosfokreatyną i jej wpływem na ochronę mięśnia sercowego u chorych operowanych z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego, udział we wprowadzeniu nowoczesnych technik operacyjnych w leczeniu tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej, prace wdrożeniowe nad wprowadzeniem operacji rekonstrukcyjnych z zastosowaniem biologicznej zastawki bezstentowej w leczeniu wad nabytych zastawki aortalnej, opracowanie oraz wdrożenie do praktyki klinicznej małoinwazyjnych technik pomostowania wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego oraz wdrażanie nowych technologii takich jak wideoskopowe pobranie tętnicy piersiowej wewnętrznej i żyły odpiszczelowej wielkiej, operacje z użyciem robotów chirurgicznych, oraz przezkoniuszkowe i przezskórne wszczepienie aortalnych zastawek serca (TAVI).

Główny wykonawca bądź kierownik programów naukowych realizowanych w oparciu o granty Komitetu Badań Naukowych poświęconych m.in. zastosowaniu technik endoskopowych w kardiochirurgii.

Uczestnik międzynarodowych badań naukowych m.in. SOS study – Stent or surgery Study, ASSERT study - Aortic Stentless versus Stented valve assessed by Echocardiography Randomised Trial, FREEDOM Study - Future REvascularization Evaluation in patients with Diabetes mellitus: Optimal management of Multivessel disease.

Autor lub współautor prawie 150 publikacji naukowych o łącznej sumie punktów IF – 30,118 i KBN – 317, wsp. Hirsha 8. Promotor 3 prac doktorskich. Członek Polskiego Towarzystwo Lekarskiego (1987), Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego (1987), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1994) oraz International Society of Cardiovascular Surgery (1994).

Wyróżniony przez Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach za pracę na stopień doktora nauk medycznych (1994). Laureat Zespołowej Nagrody Wdrożeniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za rok 1999 (za prace dotyczące wczesnych i odległych wyników chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej metodą mało inwazyjną z wykorzystaniem techniki wideoskopowej) oraz Zespołowej Nagrody Naukowej I stopnia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za rok 2002 (za pracę Integrated minimally invasive direct coronary artery bypass grafting and angioplasty for coronary artery revascularisation. Eur. J. Cardio-thor. Surg. 2002, 22, 261-265. oraz Primary stenting versus MIDCAB. Preliminary report - comparison of two methods of revascularization in single LAD stenosis. Ann Thorac Surg, 2002; 74: S1334-9).