Działalność naukowa

Zespół naukowy AHP prowadzi szeroką działalność naukowo – badawczą, zarówno w zakresie badań klinicznych jak i eksperymentalnych. Zespół naukowy prowadzi projekty badawcze dotyczące zagadnień:

 • Optymalizacja strategii leczenia zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej [LE MANS (Left Main Coronary Artery Stenting) było pierwszym randomizowanym prospektywnym badaniem klinicznym porównującym skuteczność PCI oraz CABG u pacjentów ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej].
 • Interwencyjne leczenie wielonaczyniowej choroby wieńcowej u pacjentów z obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory (badanie, rejestr oraz skala oceny ryzyka REHEAT)
 • Ocena ryzyka około proceduralnego i odległego PCI u pacjentów z wielonaczyniowa choroba wieńcowa (rola SYNTAX score w ocenie ryzyka i skuteczności PCI) 
 • Ocena porównawcza skuteczności różnych typów stentów wieńcowych uwalniających leki antyproliferacyjne (prospektywne rejestry oceniające skuteczność stentów DES pierwszej i drugiej generacji, a także znaczenie kliniczne nośnika leku)
 • Ocena przedkliniczna i kliniczna nowych typów stentów wieńcowych (polimer biodegradowalny, stenty samorozprężalne)
 • Skuteczność angiograficzna i kliniczna balonów uwalniających leki porzeciwproliferacyjne (drug-eluting balloons, DEB)
 • Badania nad skutecznością nowych leków przeciwpłytkowych stosowanych u pacjentów poddawanych PCI (elinogrel)
 • Rola czynników zapalnych i krążących komórek progenitorowych w procesie powstawania restenozy w stencie 
 • Technika lokalnego leczenia blaszki miażdżycowej dla zapobiegania restenozie i zakrzepicy (LDD – local drug delivery)
 • Badania nad lekami wpływającymi na stabilizacje blaszki miażdżycowej (darabladib)
 • Ocena skuteczności klinicznej zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych oraz nerkowych
 • Zapobieganie restenozie po zabiegach przezskórnej walwuloplastyki aortalnej za pomocą balonów uwalniających lek paklitaksel
 • Zastosowanie nowych systemów aterektomii w leczeniu zwężeń tętnic wieńcowych oraz tętnic kończyn dolnych
 • Badania nad skutecznością leków nowej generacji podawanych pacjentom w ostrych zespołach wieńcowych
 • Badania nad nowatorskimi sposobami zapobiegania uszkodzeniu reperfuzyjnemu w doświadczalnym zawale serca (adiponektyna, abciksimab, komórki macierzyste)
 • Ocena wpływu leków na stabilizacje płytek miażdżycowych w zawale mięśnia sercowego
 • Ocena wpływu leków nowej generacji na redukcje ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzyca typu II
 • Ocena skuteczności leczenia zawału mięśnia sercowego z zastosowaniem trombektomii aspiracyjnej i dowieńcowego wlewu leku przeciwpłytkowego

Grupa AHP prowadzi naukową współpracę z ośrodkami

 • San Antonio Endovascular and Heart Institute and University of Texas Health Science Center at San Antonio, USA
 • Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
 • Cardiovascular Research Foundation, New York, USA
 • Szpital Uniwersytecki w Bernie, Szwajcaria
 • Instytut Zootechniki w Krakowie
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Royal Brompton Hospital, Londyn
 • University of Geneva, Szwajcaria